Info dossier vinificatiegebouw Linden


Zoals verschillende onder jullie zullen gemerkt hebben, zijn er in de Nachtegalenstraat werken aan de gang voor de oprichting van een vinificatieloods.
Verschillende onder jullie hebben gevraagd of Natuurpunt Lubbeek hiertegen in actie kon treden.
Dat we niets van ons lieten horen, wil niet zeggen dat we hier niet mee bezig zijn.
We hebben ervoor gekozen om niet publiekelijk te reageren omdat we de rechtsgang niet willen belemmeren.

Natuurpunt Lubbeek betreurt uiteraard deze werken en had liever gezien dat het Lubbeeks landschap op deze locatie gevrijwaard bleef.
Op dit moment is het beroep dat Natuurpunt Lubbeek, samen met Natuurpunt Oost-Brabant en een aantal omwonenden indiende hangende bij de raad voor vergunningsbetwistingen.
Het is dan ook jammer om te zien dat de heer Vandeurzen de uiteindelijke beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet afwacht en reeds begonnen is met de werken.

Wij zijn hier in beroep gegaan omdat de werken zich situeren in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en volgens het inrichtingsbesluit is dit een gebied waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen.
In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemmingen, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.

Natuurpunt Lubbeek is van mening dat een vinificatieloods niet als doel heeft het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen en dat de loods de schoonheidswaarde van het landschap in gevaar brengt.

Een tweede reden waarom Natuurpunt Lubbeek in beroep is gegaan tegen deze vergunning is omdat de locatie niet strookt met de visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarmee de Vlaamse overheid bepaalt dat er orde moet geschept worden in de ruimtelijke wanorde.
Het plaatsen van een vinificatieloods in open ruimte past voor ons niet in deze visie.
De gemeente is van mening dat de loods er mag komen, vermits het aansluit tegen bestaande bebouwing, maar deze redenering is in onze ogen achterhaald en draagt net bij tot de ruimtelijke wanorde die we vandaag kennen, met de typische Vlaamse lintbebouwing.

Tot slot willen we voor de duidelijkheid vermelden dat we geen bezwaar hebben tegen de wijngaarden langs de Nachtegalenstraat, of tegen de heer Vandeurzen.
We zijn enkel van mening dat er in Lubbeek voldoende alternatieven zijn voor de plaatsing van een vinificatieloods die niet knibbelen aan het mooie Lubbeekse landschap.